Giới thiệu các loại giấy trong in ấn

Giới thiệu các loại giấy trong in ấn

Các khổ trong cùng dãy được theo thứ tự xác định lùi, khổ sau có diện tích bằng 50% diện ...